izbacivanje kamena iz bubrega

Da bismo razumeli zašto kalcijumove soli kristališu pokušajmo da količinu ovih soli koja se nalazi u mokraći zdrave osobe rastvorimo u vodi. Istina mokraća pored kalcijumovih sadrži i druge soli: natrijum, kalijum, magnezijum, hloride, mokraćnu kiselinu, što takođe menja rastvorljivost.

Rezultat ove probe će nas iznenaditi. Gotovo je nemoguće rastvoriti soli iz urina, a ako se i rastvore zagrevanjem, pri hlađenju će se pojaviti kristali soli. Urin je dakle prezasićeni rastvor soli.

Svaka osoba povremeno primeti talog soli u izlučenoj mokraći koji se povećava nakon stajanja (hlađenja) urina.

Stoga je začuđujuće da samo 1-2% stanovništva ima kamen.

Naše pitanje zašto i kako nastaje kamen u bubregu, preformulisaćemo u pitanje zašto samo pojedine osobe dobijaju kamen u bubregu.

izbacivanje kamena iz bubrega

Jezgro kamena

Odlaganje kristala soli odigrava se oko jednog jezgra kamena.

Da bismo razumeli ulogu jezgra za nastanak kamena pripremićemo zasićeni rastvor soli. Zasićeni je onaj rastvor koji sadrži soli u količini većoj nego što one mogu ostati u rastvoru. To se najbolje postiže zagrevanjem rastvora kada se višak soli rastvori, a zatim ostavi da se polagano ohladi.

Višak soli ostaće u rastvoru. Ako ovom rastvoru dodamo komadić nečistoće ili komadić kristala primetićemo da će se okolo ovih, kao jezgra, vrlo brzo istaložiti suvišak soli iz zasićenog rastvora.

Smatra se da jezgro kamena sačinjavaju:

– ćelijski elementi iz mokraće (epitel iz bubrežne karlice, krvne ćelije, makrofagi ili bakterije);

– ostrvca izmenjenog epitela bubrežne karlice ili bubrežnih čašica;

– sitni kristali na otvoru izvodnih kanalapapile gde je koncentracija soli najveća.

Dalji rast kamena zavisan je od koncentracije soli i fizičko-hemijskih osobina mokraće.

Kamen nastaje kao posledica delovanja više faktora

Nije samo jedan uzrok nastanka kalcijumskog kamena, već više njih sa pridodajućim efektima.

Sve faktore možemo podeliti u dve grupe: one koji dovode do povećanog zasićenja urina i one koji dovode do smanjenja inhibitora kristalizacije ( Tabela 2 ).

Tabela 2.

Faktori koji utiču na nastanak kalcijumskog kamena

Povećavaju zasićenje urina Povećano izlučivanje kalcijumaPovećano izlučivanje oksalataSmanjena zapremina mokraćePovećan pH urina

Smanjuju sprečavanje kristalizacije

Smanjenje pirofosfata u mokraći

Smanjenje kiselih mukopolisaharida

Povećanjemokraćne kiseline

Poremećaj ravnoteže u zasićenju urina i inhibitora kristalizacije može da dovede do pojačane kristalizacije i formiranja kamena.

Mehanizam formiranja kamena je kompleksan i još uvek nedovoljno izučen.

Sa više znanja uspešnije ćemo moći da sprečavamo pojavu kalcijumskog kamena.

Povećana koncentracija kristaloida

izbacivanje kamena iz bubrega

Povećanje koncentracije kristaloida u urinu nastaje na dva načina:

– smanjenjem zapremine izlučene mokraće;

– povećanjem izlučivanja pojedinih, pre svega kalcijumovih soli.

Smanjen unos tečnosti praćen je malom količinom izlučene mokraće. Obično se dešava u toplim letnjim mesecima i u krajevima siromašnim vodom. Može biti i posledica navike da se pije malo tečnosti. Osobe sklone stvaranju kamena treba da unose više tečnosti.

Povećano izlučivanje kristaloida nastaje u pojedinim metaboličkim stanjima; npr. idiopatska hiperkalciurija, primarna hiperoksalurija (oksalatni kamen), hiperuricemija (uratni kamen) i cistinurija ( cistinski kamen).

nNvo zasićenja urina svakom od soli koja ulazi u sastav kamena je veoma važan. Kod zdravih osoba mokraća izlučena u toku 24 h predstavlja zasićen rastvor kalcijum fosfatai kalcijum oksalata. Zasićenje je tek nešto veće kod osoba podložnih bubrežnom kamenu.Povećano izlučivanje kalcijuma dovodi do prezasićenja rastvora i odlaganja kristala kalcijum oksalata. Nešto veći urin pH kod ovih osoba nego li kod zdravih dovodi do odlaganja kristala kalcijum fosfata.

Inhibitori kristalizacije

Neke supstancije iz urina u stanju su da smanje stepen kristalizacijekalcijum oksalata i kalcijum fosfata. One deluju kao inhibitori kristalizacije. Neke od njih su jednostavne građe, npr. pirofosfat, druge su veće molekuje – belančevine ili šećer, npr. kiseli mukopolisaharidi.

Pirofosfati usporavaju stvaranje kristala kalcijum fosfata i kalcijum oksalata tako što se vezuju za površinu kristala sprečavajući njihov porast i agregaciju. Količina pirofosfata smanjena je u urinu osoba koje stvaraju kamen. Njihovo izlučivanje se značajno povećava nakon oralnog unošenja ortofosfata, što se i koristi u sprečavanju i lečenju kalcijumskog kamena.

Supstance koje podstiču kristalizaciju

Neke soli u rastvoru mogu da podstiču kristalizaciju drugih supstancija. Tako kristali urata olakšavaju odlaganje soli kalcijum oksalata. To je slučaj u kalcijum oksalatnoj litijazi praćenoj izlučivanjem mokraćne kiseline.

U ovom obliku bubrežni kamen se stvara ubrzano, a sprečavanje i lečenje su efikasni jedino ako se snizi nivo mokraćne kiseline u urinu.

Sprečavanje oticanja mokraće

Zastoj unutar urotrakta ostavlja duže vreme za kristalizaciju i stvara pogodne uslove za razvoj infekcije. Infekcija klicama koje razlažu ureju praćena je stvaranjem kamena izgrađenog od magnezijum amonijum fosfata.

izbacivanje kamena iz bubrega

Showing the single result